ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV


Prevádzkovateľom internetového obchodu je spoločnosť:

ELITTE s.r.o.
Prievozská 18
821 09 Bratislava
IČO: 44 518 030
E-mail: info@elitte.sk

Účastníkom sa rozumie fyzická osoba, ktorá nakupuje od Prevádzkovateľa tovar a služby.

Informácie o Účastníkoch sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej Republiky. Prevádzkovateľ využíva všetky údaje získané od Účastníkov výhradne pre interné potreby spoločnosti a neposkytuje ich tretím osobám. Výnimkou sú spoločnosti, s ktorými má naša spoločnosť uzatvorenú zmluvu a poskytovaní kuriérskych služieb (týmto sú však osobné údaje Účastníkov predávané len v rozsahu nutnom pre bezproblémové doručenie tovaru) a sprostredkovatelia, ktorí ku nim pristupujú vrámci informačného systému (účtovníctvo, pracovníci spoločnosti, správca informačného systému a pod.). So všetkými má naša spoločnosť podpísanú sprostredkovateľskú zmluvu, ktorá rieši náležitosti pre primeranú ochranu osobných údajov.


Osobné údaje Účastníkov sú plne zabezpečené proti zneužitiu. Údaje sú uchovávané na zálohovaných serveroch v majetku spoločnosti (a/alebo zmluvných sprostredkovateľov), ktoré nie sú zdieľané s aplikáciami tretích osôb. Bez výslovného súhlasu Účastníkov nakladá naša spoločnosť s ich osobnými údajmi výhradne v rozsahu, v akom boli poskytnuté v súvislosti s objednávkou a uzatvorením zmluvy o nákupe produktov alebo služieb a ktorý pripúšťa zákon o ochrane osobných údajov a postupuje v súlade s nasledujúcimi právnymi predpismi:

Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679

Osobnými údajmi sa rozumejú:

meno a priezvisko

e-mailová adresa a telefónne číslo

fakturačná a doručovacia adresa

IP adresa

cookies

Prevádzkovateľ spracováva Osobné údaje pre nasledujúce účely:

a) potreby plnenia zmluvy o nákupe a dodaní tovaru a služieb

Osobné údaje budú spracované po dobu rokovaní o uzavretí zmluvy medzi Prevádzkovateľom a Účastníkom, a to za účelom uzavretia zmluvy, ako aj počas trvania zmluvného vzťahu,
za účelom skvalitnenia poskytovaných služieb zákazníkom v nadväznosti na vytvorenú objednávku, rezerváciu alebo priamy predaj. Doba spracovania osobných údajov je v tomto prípade 5 rokov,

b) dodržanie právneho záväzku (najmä účtovného, daňového a archivačného)

daňový doklad bude uchovaný 10 rokov od ukončenia zmluvy: Pre potreby plnenia zákonnej povinnosti archivácie účtovných dokladov na základe zákona č. 563/1991 Zb., o účtovníctve v znení neskorších predpisov budú Osobné údaje ďalej spracované a uchované po dobu 10 rokov od uzatvorenia zmluvy medzi Prevádzkovateľom a Účastníkom

c) oprávnené záujmy Prevádzkovateľa, ochrana práv a právom chránených záujmov Prevádzkovateľa

účinná obhajoba v prípade sporu.

Doba spracovania je stanovená na 4 roky od uplynutia záručnej doby na tovar a predlžuje sa o dobu, po ktorú je spor vedený

d) účely šírenia marketingových informácií Prevádzkovateľa:

plošné zasielanie obchodných ponúk produktov a služieb, zasielanie reklamných oznámení bez cielenia na konkrétnu skupinu a ručne vytvorených individuálnych ponúk určených konkrétnym Účastníkom, pokiaľ bol na to daný výslovný súhlas pri registrácii Účastníka. V tomto prípade nedochádza k predaniu osobných údajov tretej strane. Doba spracovania osobných údajov je v tomto prípade 5 rokov.

Účastník je povinný Prevádzkovateľovi poskytnúť len pravdivé a presné osobné údaje, bez nich nie je možné uzavrieť zmluvu s Prevádzkovateľom o nákupe a dodaní tovaru a služieb. Po uplynutí lehôt uvedených v článku Prevádzkovateľ osobné údaje vymaže alebo anonymizuje.

Za správnosť, presnosť a pravdivosť poskytnutých Osobných údajov je zodpovedný Účastník. Prevádzkovateľ za správnosť poskytnutých údajov nenesie zodpovednosť.

Práva Účastníka v súvislosti s ochranou osobných údajov (OÚ):

a) právo na prístupu k svojim osobných údajov, ako aj právo vedieť na aký účel sú spracúvané, kto sú príjemcovia vašich osobných údajov, aká je doba spracúvania

b) na opravu poskytnutých OÚ

c) na vymazanie poskytnutých OÚ

d) na obmedzenie spracovania OÚ pokiaľ si želáte údaje spracovávať iba na najnutnejšie zákonné dôvody

e) podať sťažnosť na Úrade pre ochranu OÚ

f) právo na prenos OÚ k inému správcovi

g) právo namietať proti spracovaniu OÚ

h) právo kedykoľvek odvolať súhlas o spracovaní

Účastník môže tieto práva uplatniť prostredníctvom e-mailu zaslaného Prevádzkovateľovi na e-mailovú adresu našej spoločnosti, alebo písomne na adresu spoločnosti. Prevádzkovateľ je povinný odpovedať do 30 dní od prijatia takejto žiadosti. Prevádzkovateľ má právo v takomto prípade žiadať preukázanie totožnosti Účastníka. Žiadosť o prístup k osobným údajom tak musí byť zaslaná z registrovanej e-mailovej adresy žiadateľa.

Dotknutá osoba má právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov (https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk).

Tieto Zásady nadobúdajú účinnosť dňom 25.05. 2018